OK

Registrace

Korespondenční adresa


Zabezpečení


Kontaktní údaje


Kontaktní údaje


 
Ostatní údaje

VSEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A KONZULTACÍ V OBORU INFORMATIKY, INTERNETOVÝCH TECHNOLOGIÍ A MARKETINGU („VSP2“)

Ing. Martina Fialy – eStudio.cz, Pod Zámečkem1760/21, 500 06 Hradec Králové, IČ: 46362401, DIČ: CZ7302060909, evidující úřad: 360201 - Magistrát města Hradce Králové („eStudio“) vydané v souladu s ustanovením § 269 odst. 2, § 273 a následně zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění vydané s platností a účinností od 1.10.2009:

Objednavatel
Objednavatelem je fyzická nebo právnická osoba, které eStudio poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně.
Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet nebo písemně vyslovuje Objednavatel, stejně jako eStudio, svůj závazek řídit se těmito VSP2 stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. VSP2 jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na https://www.estudio.cz.


I. Předmět smlouvy (VSP2)

1. Na základě objednávek objednavatele se eStudio zavazuje pro objednavatele vykonávat tyto činnosti:
- konzultace ve věci přípravy a správy internetových prezentací a aplikací,
- poradenství a odborné rozbory z oblasti informatiky,
- poskytování software, reklamní, grafická a marketingová činnost,
- poradenství, správa, servis výpočetní a telekomunikační techniky.

2. Objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení těchto služeb eStudiu podle článku III. této smlouvy.

 

II. Způsob provádění

1. Smluvní strany se dohodly, že služby budou eStudiem poskytovány na základě objednávek (písemných nebo zaslaných e-mailem na zakazky@estudio.cz) s tím, že objednávky ze strany objednavatele jsou oprávněni eStudiu zasílat pouze zástupce objednavatele nebo zmocněnci pro odborná jednání objednavatele.

2. Objednavatel se zavazuje poskytnout eStudiu pro činnost podle této smlouvy potřebné podklady a informace, o něž bude požádán.

3. eStudio se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí v souladu se zájmy objednavatele. Dále se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými.

4. Smluvní strany se dohodly, že budou nakládat s důvěrnými informacemi dle Všeobecných smluvních podmínek o ochraně důvěrných informací (VSP1), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (VSP2).

 

III. Cena

1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že eStudiu náleží za činnosti uvedené v čl. I. této smlouvy úplata účtovaná dle aktuálního platného ceníku eStudio, se kterým byl objednavatel před podpisem této smlouvy seznámen (aktuálně ve výši 590,- Kč/h - cena uvedena bez DPH).

2. Výše uvedená sazba nezahrnuje náhradu nákladů (zejm. jízdné) vynaložených eStudiem, pokud služby budou poskytovány v sídle i mimo sídlo objednavatele.
eStudio má právo takto vynaložené náklady objednavateli vyúčtovat a objednavatel se zavazuje takto vynaložené náklady eStudiu uhradit.

3. eStudio je na základě přehledu služeb a dalších prací objednaných objednavatelem oprávněn
vystavit fakturu s tím, že tato je splatná do 7 dnů od vystavení faktury objednavateli, nebo jiné lhůtě určené dohodou. Fakturace služeb proběhne do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění dle ust. § 26. odst. 1 a odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

4. Objednavatel se zavazuje, v případě prodlení s placením daňových dokladů, zaplatit eStudiu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neproplacené částky za každý den prodlení. Okamžikem vzniku práva na úhradu úroku z prodlení vzniká eStudiu, pokud je Poskytovatelem serverhostingových služeb, právo odepřít Zákazníkovi přístup do sítě, a to až do uhrazení dlužné částky.


IV. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva, VSP2 se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne podpisu objednávky služeb objednavatelem.

2. Smlouva může být ukončena, a to vždy písemně, dohodou obou smluvních stran. Dále může být rovněž ukončena výpovědí, a to z důvodu neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

3. Po ukončení smluvního vztahu má eStudio právo na úhradu všech faktur vystavených dle čl. III., bodu 3. této smlouvy, a to za činnosti, které vykonal do posledního dne výpovědní lhůty či do posledního dne, ke kterému byla smlouva ukončena dohodou obou smluvních stran.

4. Vztahy smluvních stran, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí přiměřeně ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

 

Položky označené * je nutné vyplnit, jinak nemůže být registrace dokončena.
Položka označená ** je povinná v případě plátců DPH.

 
Podporujeme
 
Ocenění

eStudio.cz získalo ISO 9001-2009Na konci roku 2011 jsme splnili náročné požadavky certifikačního auditu systému managementu kvality podle systémové normy ČSN EN ISO 9001:2009. Naše radost je o to větší, že se jen několik málo... více

...
Klientská sekce
 
 
/html